web analytics

VUK Genel Tebliğ Taslağı (Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin)

gib_logo_kirmizi

Elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.  Bu düzenleme ile tebliğde bahsedilen işlemlere ilişkin bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü Başkanlığa elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Başkanlığımız ile bankalar arasında yapılan veri aktarım protokollerinde istenilen bilgilerin güncelleneceği belirtilmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

(Sıra No: ……)

 1. Giriş

 

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 nci maddesinde kamu idare ve müesseseleri,  mükellefler  veya  mükelleflerle  muamelede  bulunan  diğer  gerçek  ve  tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecbur tutulmuşlardır. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde kamu idare ve

müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenilecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur  tutulmuşlardır.  Ayrıca  Vergi  Usul  Kanununun  mükerrer  242  nci  maddesinin  2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları  Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir  yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, mükerrer

257 nci maddesinin 1 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya, bunların kayıtlarını tutturmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca aynı maddenin 3 numaralı fıkrası ile de Maliye Bakanlığı; tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda verilen yetkilere istinaden, bu tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ile bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

 

 1. Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Bu Tebliğde geçen;

 

Başkanlık                               :Gelir İdaresi Başkanlığını,

Aracı hizmet sağlayıcı           :23/10/2014   tarihli   ve   6563   sayılı   Elektronik   Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Ödeme kuruluşu                    :Ödeme  hizmeti  sağlamak  ve  gerçekleştirmek  için  20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi,

Ödeme hizmeti                      :Ödeme  ve  Menkul  Kıymet  Mutabakat  Sistemleri,  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri,

Reklamcılık hizmeti              :İnternet  ortamında  verilen  ticari  amaçlı  reklam  ve  tanıtım hizmetini,

Reklamcılık hizmeti aracısı   :İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin verilmesine aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Kargo işletmeleri                   :Bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olan ve kargoyu teslim alarak kısa sürede gönderilene ulaştırmak amacıyla kendi gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetleri yerine getiren, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan doğacak sorumluluğu üstlenen işletmeleri,

Lojistik işletmeleri                :Kendi nam ve hesabına taşımacılık yapmakla beraber, bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama sipariş planlaması, dağıtım, tedarik, nakliye ve benzeri hizmetleri üstlenen işletmeleri,

M1 yetki belgesi                 :11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Taşıma Yönetmeliği  uyarınca il içi kargo işletmeciliği yapanlara verilen belgeyi,

M2 yetki belgesi                 :Karayolları  Taşıma  Yönetmeliği  kapsamında  yurt  içi  kargo işletmeciliği yapanlara verilen belgeyi,

M3 yetki belgesi                 : Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında uluslararası ve yurt içi kargo işletmeciliği yapanlara verilen belgeyi,

VKN                                   : Vergi kimlik numarasını,

TCKN                                 :Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,

BTRANS                            :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer

Sistemini, ifade eder.

 1. Sürekli Bilgi Verme Zorunluluğu Getirilenler ve İstenilen Bilgiler

3.1 Aracı Hizmet Sağlayıcıları

Sahip       olduğu       yazılım,       donanım       ve       teknik       altyapıyı       müşterilerine kullandırarak, mal veya hizmetlerin internet ortamında alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet  ortamında  aracılık hizmeti sağlayanlar, bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak;

 1. Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini,
 1. Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişi satıcılara (kiralayanlara ait bilgiler dahil) ait ad soyad /unvan, TCKN/VKN bilgileri ile telefon ve adres bilgilerini,
 2. Aracılık hizmeti  verilen  her  bir  gerçek  ya  da  tüzel  kişi  için  sağlanan  aracılık hizmetinin başlangıç tarihini ve hizmetin sona ermesi halinde bitiş tarihini,
 3. Aracılık hizmeti  verilenler  adına  gerçekleştirilen  mal  ve  hizmet  satış/kiralama

 

işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini bu  Tebliğin  4.  Bölümünde  açıklanan  yöntemle  elektronik  ortamda  Başkanlık  sistemine ileteceklerdir.

Aracı  hizmet  sağlayıcının,  ödemelere  ilişkin  olarak  satıcının/kiralayanın  ticari  temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak ödeme kuruluşundan alması veri aktarma yükümlülüğünü etkilemez.

 

3.2. Bankalar

Başkanlığımız ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar arasında yapılan elektronik ortamda veri aktarım protokollerinde istenilen bilgiler, internet üzerinden yapılan satışlar ve kiralamalar göz önünde bulundurularak güncellenecektir.

3.3. Reklamcılık Hizmeti Aracıları

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler, bir aylık süre içerisinde aracılık ettikleri reklam hizmetlerine ilişkin olarak;

 1. Reklam veren gerçek  ya da tüzel  kişilere ilişkin ad soyad/unvan ile TCKN/VKN bilgilerini,
 1. Reklamın yayınlandığı internet adresini ve internet adresinin ait olduğu kişi ya da kurumun ad, soyad / unvanı ile TCKN/VKN bilgilerini
 1. Tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini

bu  Tebliğin  4.  Bölümünde  açıklanan  yöntemle  elektronik  ortamda  Başkanlık  sistemine ileteceklerdir.

Reklam hizmetinin gerçekleştirilmesinde birden fazla aracı bulunması durumunda her bir aracı kendi gerçekleştirdiği işleme ait bilgileri iletecektir.

3.4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğünden M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecileri, sahip oldukları bu yetki belgeleri kapsamında bir aylık süre içerisinde gerçekleştirdikleri kargo teslimleri ile ilgili olarak:

 1. Göndericinin ad soyad/ unvan ve TCKN/VKN bilgileri ile adres bilgilerini,
 1. Gönderici bazında teslim edilen toplam gönderi adedini,
 1. Gönderici bazında kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam ödeme tutarlarını,

bu  Tebliğin  4.  Bölümünde  açıklanan  yöntemle  elektronik  ortamda  Başkanlık  sistemine ileteceklerdir.

Kargo ve lojistik işletmeleri ticari nitelikteki gönderileri Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu tevsik edici belgeler ile birlikte kabul edecekler ve taşıma esnasında istenildiğinde ibraz edilecek şekilde gönderiye ekleyeceklerdir.

 1. Raporlama

Zorunluluk getirilen mükellef gruplarının vermesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı Başkanlığın internet vergi dairesi BTRANS sisteminde yayımlanmıştır. Veriler bu sistem üzerinden Başkanlığa iletilecektir. Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bu  tebliğ  kapsamında  istenilen  bilgiler  aylık  dönemler  halinde  iletilecektir.  Bir  aya  ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi zorunludur.

Zorunluluk getirilen mükellefler 01/01/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren göndereceklerdir.

Veri formatına ve standardına yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan belirleme gibi değişiklikler BTRANS sisteminde duyurulacaktır.

 

 1. Sorumluluk ve Cezai Müeyyide

Bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler, Başkanlık sistemine iletmekle yükümlü oldukları bilgileri Vergi Usul Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri  içerisinde  elektronik  ortamda  saklamak  ve  istenildiğinde  elektronik  araçlar  ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.

Bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler, Başkanlık Bilgi Transfer Sistemine(BTRANS) gönderdikleri bilgilerin güncelliğinden ve doğruluğundan sorumludurlar.

Bu Tebliğ kapsamında bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler istenen bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format ve standartlara uygun olarak iletmek zorundadırlar. Başkanlıkça belirlenen format, standart ve iletim yöntemi dışında gönderilen bilgi ve belgeler kabul edilmeyecek, gönderilmemiş sayılacaktır.

Bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar tatbik edilir.

 

6.Yürürlük

Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.