web analytics

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM ORANI DEĞİŞİKLİĞİ

malitatil

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.” hükmünü taşıyan (c) bendi; 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6385 sayılı kanunun 9 uncu maddesiyle 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliğe paralel olarak söz konusu Kanunun 10 uncu maddesi ile de 5510 sayılı Kanunun “Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin belirlenmesi” başlıklı 83 üncü ve “Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler” başlıklı 84 üncü maddesi yine aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanununu 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik doğrultusunda 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca işveren uygulamaları içinde yer alan CİCS programları ile işyeri tescil ve e-Bildirge programlarında yapılan değişikliklerin 01.09.2013 tarihi itibariyle işletime açılabilmesi için 30 ve 31 Ağustos 2013 tarihlerinde işveren işlemleri ile ilgili programların işletime kapatılacağı açıklanmıştır.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.