web analytics

2017 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar – VUK Genel Tebliği (Seri No: 476)

resmi-gazete-gozluk

2017 yılı için geçerli olacak Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş olan Had ve Miktarlar açıklanmıştır.

01.01.2017 tarihi itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır.

2017 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar 29931 Sayılı Resmî Gazetede, VUK Genel Tebliği Sıra No:476’da yayınlandı.

2017 Yılında Uygulanacak Olan Ve Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlar:


MADDE NO – KONUSU

Tutar (TL)

 

MADDE 104- İlanın şekli  
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

 

2.000

 

  3- İlanın;

– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

gazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 

2.000-200.000

  

200.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

 

24

MADDE 153/A- Teminat tutarı 90.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri  
  1- Yıllık;

– Alış tutarı

– Satış tutarı

 

 

170.000

230.000

 

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

90.000

 

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 900
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,40
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 900
MADDE 343- En az ceza haddi  
    – Damga vergisinde

  – Diğer vergilerde

                              11

 21

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 
 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

130

 

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

 

80
  3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

40
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

 

19
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

11
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

5
  II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

70

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

meslek erbabı

 

40
  3 – İkinci sınıf tüccarlar

 

19
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

olanlar

 

11
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

5
 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

 

2,80
MADDE NO – KONUSU Tutar (TL)

 

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

makbuzu verilmemesi, alınmaması

– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

toplam ceza

 

                                                         210

                    110.000

  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

 

                                                       210

                                          

 

 

 

 

                                          11.000

 

          110.000

 

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

210
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

 

                    5.000
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını

kullanmaksızın işlem yapanlara

 

260
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

 

 

800

 

 

160.000

  9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

 

                      1.100
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

adına

 

                       800
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                                  1.400 
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

tespit edilenler hakkında

 

700
 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350
 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.100.000
MADDE 370

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 50.000

 

27 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29931
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 476)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2017 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların, 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.