web analytics

Defter tasdiklerinde noterler tarafından “Ticaret Sicil Tasdiknamesi” istenecektir

defter

Aralık ayı yaklaşırken 2014 yılında kullanılacak defterlerin noterden açılış onaylarının yapılması gerekmektedir. Defterlerin onayına ilişkin yasal düzenlemeleri ve ticaret sicil tasdiknamesinin isteneceğine ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası; “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz. Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.” hükmünü içermektedir.

Bahse konu yasa maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken çıkardıkları “Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ” 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası; “Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur.” hükmünü içermektedir.

Yine 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi sicil tasdiknamesi ile ilgili açıklamalar yer almıştır.

Yukarıdaki kanun ve tebliğ’den anlaşılacağı üzere defterlerin açılış onaylarında ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesi noterler tarafından aranmasının zorunlu olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bilindiği gibi 2014 yılında tutulması gereken yasal defterlerin açılış onaylarının Aralık ayı sonuna kadar yaptırılması zorunludur. Üyelerimiz iş yoğunluklarından ötürü haklı olarak her sene Aralık ayı geldiğinde sicil tasdiknamesinin noterler tarafından istenmemesi konusunda bir beklenti içerisine girmektedir. Oda Yönetimi olarak, bu konuya ilişkin Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu sene ticaret sicil tasdiknamesinin kesinlikle aranacağı, konuya ilişkin herhangi bir yasal düzenleme çalışması içerisinde olmadıklarını belirtmişlerdir.

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası ”Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Bu fıkradan anlaşılacağı üzere bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece kullanılabileceğidir. Yani bir defa alınıp dosyamızda muhafaza ettiğimizde her sene aslı ile birlikte fotokopisini notere ibraz ettiğimizde tekrar ticaret sicil tasdiknamesi alınmasına gerek yoktur.

Ticaret sicil müdürlüklerinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı Ticaret Sicili Tasdiknamesi bulunmayan müşterimiz olan firmaların bir an önce bu belgeyi alması hususunda uyarmaları yerinde olacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımızı sunarız.

Mehmet OKKALI
ASMMMO Başkanı

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.