web analytics

2017 Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

resmi-gazete-gozluk

2017 Yılı Vergi Usulsüzlük Cezalarına ait tutarlar açıklanmıştır.

Vergi Usul Kanunu 352 ve 353.maddelerinde düzenlenmiş olan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının neler olduğu ve bunların yapılması halinde karşılık gelen cezanın durumu 2017 Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvelde yer almaktadır. Mükellef gruplarına göre tutarlarda farklılıklar bulunmaktadır.

VUK Genel Tebliği (Sıra No:476) 27 Aralık 2016 tarihli 29931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

İlgili Madde Numaraları: V.U.K.352 – V.U.K.353

 2017 USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL
1. DERECE USULSÜZLÜKLER  Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri  130 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  80 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar  40 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  19 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  11 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  5 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER  
1- Sermaye şirketleri 70 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 19 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  2,80 TL

ÖZEL USULSÜZLÜK
Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uygulmaması
 
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210 TL
Bir takvim yılı içinde her Bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000 TL
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000 TL
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000 TL
3- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210 TL
4- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması  5.000 TL
5- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260 TL
6- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800 TL
 – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000 TL
7- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100 TL
8- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800 TL

Damga Vergisinde
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,80 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 700 TL
tespit edilenler hakkında
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dısında kalanlar hakkında  350 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.100.000 TL
Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 50.000 TL
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.