web analytics

2015 Yılında Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar

Woman Balancing Her Checkbook

2015 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar.

VUK’ a göre uygulanması gereken 2015 yılı Had ve Miktarlar açıklandı. 01.01.2015 tarihi itibariyle geçerli olacak Had ve Miktarlar ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmekte olup, TL tutarlar ile birlikte ilgili kanun madde numarası ve açıklamaları da aynı tablo içerisinde yer almaktadır.

 

 

MADDE NO – KONUSU 2015 Yılında Uygulanacak  Tutar (TL)
MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 1.900
3- İlanın;– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazlagazetede yapılması

– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

yapılması

 1.900-190.000  

190.000 ve üzeri

MÜKERRERMADDE 115-  Tahakkuktan vazgeçme  23
MADDE 153/A- Teminat tutarı 84.000
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;– Alış tutarı– Satış tutarı

 

 160.000220.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 880
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,30
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 880
MADDE 343- En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde  – Diğer vergilerde                               10,60 20
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler1- Sermaye şirketleri 120
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbestmeslek erbabı 77
3 – İkinci sınıf tüccarlar 39
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabiolanlar 18
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,60
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 4,80
II nci derece usulsüzlükler                                   1- Sermaye şirketleri 66
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 39
3 – İkinci sınıf tüccarlar 18
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 10,60
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 4,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,60
MADDE NO – KONUSU 2015 YılındaUygulanacak Tutar (TL) 
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğerşekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza                                                          200                    106.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcutaşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlükmüşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

bulundurulmaması

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

ceza

 

                                          200                                            

 

 

 

                                   10.600

 

          106.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilmemecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününekayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

200
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına vemali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelikbilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

uymayanlara

 

                    4.800
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacakişlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasınıkullanmaksızın işlem yapanlara

 

250
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerinegetirmeyen matbaa işletmecilerine 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

usulsüzlük cezası

 

 

770  

150.000

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanmazorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkinbildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

getirmeyenlere

 

                      1.060
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özelişaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibiadına

 

                       770
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,70
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza   
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında                                        1.300 
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usuldetespit edilenler hakkında  660
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 330
    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası  1.060.000
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.