web analytics

Posts Tagged ‘torba yasa’

SGK teşviki resmi gazete yayımlandı (6661 Sayılı Torba Yasa)

resmi-gazete-gozluk

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.

Read more »

Yeni Torba Yasa Meclisten Geçti

tbmm2_16

Yeni Torba yasa TBMM’de kabul edildi. Torba Yasa ile elektronik yoklama, sermaye şirketlerine nakdi karşılanan sermaye için finansman gideri hesaplama ve matrahtan düşme hakkı, çeyiz yardımı, ev yardımı ve doğum yardımı gibi pek çok düzenleme yapıldı. Read more »

‘Torba Yasa’ SGK Uygulama Genelgesi Yayınlandı

SGK_1024x768

6552 Sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği SGK Genelgesi yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2014-26 (Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar) Read more »

6552 Sayılı Kanunun 74. Maddesi Gereği “Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyanı Hakkında” İlgili Açıklama

e-beyanname

6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ “KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI HAKKINDA “VERİLECEK OLAN BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 
Read more »

TORBA YASA’NIN KABUL EDİLMİŞ TAM METNİ

resmi-gazete-gozluk

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde, aynı fıkranın beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.” Read more »